Ερωτήσεις Aυτοαξιολόγησης

 

Η ισχύς η οποία μεταφέρεται από τον ιμάντα εξαρτάται από:

  a. την δύναμη τάνυσης
  b. το τόξο τύλιξης
  c. την περιφερειακή ταχύτητα
  d. όλα τα προηγούμενα

 

Η δύναμη τανύσεως στον ελκόμενο κλάδο του ιμάντα είναι _______ σε σχέση με την αντίστοιχη δύναμη στον έλκοντα κλάδο του.

  a. μικρότερη
  b. μεγαλύτερη
  c. ίση

 

Όταν η ταχύτητα του ιμάντα αυξάνεται τότε:

  a. ο συντελεστής τριβής μεταξύ ιμάντα-τροχαλίας μειώνεται
  b. η μεταφερόμενη από τον ιμάντα ισχύς αυξάνεται
  c. η μεταφερόμενη από τον ιμάντα ισχύς μειώνεται
  d. ο συντελεστής τριβής μεταξύ ιμάντα-τροχαλίας αυξάνεται