Ερωτήσεις Aυτοαξιολόγησης

 

Κατά την σύσφιξη των κοχλιών της άσκησης με την προσθήκη των ροδελών σύσφιξης θεωρείτε ότι οι κοχλίες ελέγχονται ως προς την:

  a. επιφανειακή τάση
  b. εφελκυστική τάση
  c. διατμητική τάση
  d. καμία από τις προηγούμενες

 

Η ανθεκτικότητα ενός κοχλία μπορεί να αυξηθεί με την:

  a. μείωση του μήκους του
  b. μείωση της διαμέτρου του
  c. αύξηση του μήκους του
  d. μείωση του μήκους του

 

Η αύξηση της τιμής του μηχανικού ορίου π.χ. διαρροής του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος ένας κοχλίας:

  a. δεν έχει επίδραση στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοχλία
  b. αυξάνει το μέγεθος της διαμέτρου του κοχλία
  c. μειώνει το μέγεθος της διαμέτρου του κοχλία