Ερευνητικές
`
  2016 H2020, ERA Mobility and Researchers Career Days in Greece: A contribution to decrease brain drain» SwafS-20-2016 : ERA Mobility and Career Day.
  2014 Entrepreneurial workshops and traineeship program in the region of Thrace, Federal U.S. Department Assistance Award.
  2013 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας για το Δήµο Αλεξανδρούπολης και Δράμας.
  2012 Europe Direct (EDICs).
  2012 MainCode “Maintenance and Life Asset Management: The Cornerstones for Sustainable Development”, European Territorial Cooperation Program, Greece-Bulgaria 2007-2013.
  2012 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας για το Δήµο Καβάλας.
  2011 ΤΣΜΕΔΕ ’11, “Εκτίμηση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας ενεργειακού συστήματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών συντήρησης”.
  2009 ΤΣΜΕΔΕ ’09, “Διάγνωση βλαβών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χρήση θερμογραφίας: περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων”.
  2006 ΤΣΜΕΔΕ ’06, “Μοντέλα διάγνωσης-πρόγνωσης βλαβών σε προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές (CNC)”.
  2006-7 INTERREG ΙΙΙ Α/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο 2.3 – “Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας μέσω της Δημιουργίας Επιχειρησιακών Δικτύων με την χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας”.
  2002-2005 Craft-Short SACPEH (CRAFT -70921-199-CT99) “Solar Air Conditioning System Using Very Low Cost Variable Plastic Ejector, with Hybrid potential for different markets”.
  2002 ΤΕΔΚ, Περ. Ανατ. Μακ. Θράκης “Ενεργειακή αποτύπωση της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προβολή των εναλλακτικών σεναρίων ενεργειακής ανάπτυξης και αυτοδιάθεσης”.
  2002 SAVE II, Penelope-Bacchus “Ανανεώσιμη ενέργεια και Διαρθρωτικά Ταμεία” της Ε.Ε.
  2001 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ “Σχεδιασμός και ανάπτυξη μονάδας προστασίας και προσαρμογής τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος”.
  2000 ΤΣΕΜΕΔΕ ’00 “Σχεδίαση, μελέτη και ανάπτυξη πρότυπων καταλυτικών διατάξεων”.
  1999 ΤΣΜΕΔΕ ’99 ” Βελτιστοποίηση μετρητικών διατάξεων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή”.
  1996-1997 ΠΡΕΝΕΔ ’96 “Χρήση βιοαιθανόλης σε καταλυτικούς κινητήρες – Επιπτώσεις στους αέριους ρύπους και στην καταλυτική απόδοση”.
  1995-1997 ΠΕΝΕΔ ’95 “Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος αξιολόγησης απόδοσης τριοδικού καταλύτη σε συνθήκες οδήγησης”.
  1992-1994 “STRIDE HELLAS 8” εφαρμογή VI με θέμα “Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της απόδοσης καταλυτικού μετατροπέα σε σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κινητήρα”.