Κατηγορίες Επισκεπτών


Εκπαιδευτική Κοινότητα

•            Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•            Σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

•            Σπουδαστές Ιδρυμάτων της ευρύτερης περιοχής με περιοδικές επισκέψεις κατά την διάρκεια του έτους.

•            Σπουδαστές Ιδρυμάτων εκτός ευρύτερης περιοχής.

Ερευνητική Κοινότητα

•            Ομάδες ερευνητών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, σχετικών με το ευρύτερο αντικείμενο του ενεργειακού σχεδιασμού.

•            Ομάδες ερευνητών από παρόμοια κέντρα του εξωτερικού με τα οποία το πάρκο διατηρεί σχέσεις.

•            Ομάδες ερευνητών που παρακολουθούν σύντομο σεμινάριο για θέματα ενέργειας.

Επιχειρηματική Κοινότητα

•            Ομάδες στελεχών επιχειρήσεων σχετικών με τον τομέα της ενέργειας.

Τουρισμός

•            Συνεδριακός τουρισμός.

•            Οικοτουρισμός.