Στόχοι


1.           Εκπαίδευση

2.           Έρευνα

3.           Επίδειξη & Πληροφόρηση

4.           Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων στο ΠΕΕΠ λειτουργεί ως εργαλείο διαδραστικής δια βίου μάθησης, μέσω της επίδειξης, παρουσίασης και λειτουργίας σχετικών διατάξεων και μηχανισμών. Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα της επιτόπιας παρατήρησης και μέτρησης διατάξεων και κατανόησης εννοιών όπως, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, θερμότητα, πίεση, βιομάζα, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας, κ.ά. Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος ξεναγήσεων είναι οι επισκέπτες:

1.           Να αναγνωρίσουν τις κυριότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2.           Να κατανοήσουν με εύληπτο τρόπο τους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας (θερμικής, ηλεκτρικής, ψυκτικής) από τον ήλιο, τον άνεμο, κ.λπ.

3.           Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ σε σχέση με αυτήν που προέρχεται από συμβατικές (μη ανανεώσιμες) πηγές

4.           Να αντιληφθούν την επίδραση των εκπεμπόμενων ρύπων στο περιβάλλον (κλιματική αλλαγή)

5.           Να ανακαλύψουν την έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας και να προβληματιστούν με τους τρόπους βελτίωσης της

6.           Να ανακαλύψουν τον ρόλο του παραγωγού και του καταναλωτή ενέργειας στο πλαίσιο μιας ενεργειακής κοινότητας

7.           Να καταμετρήσουν τους τρόπους αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας και να προβληματιστούν στην επιλογή των μέσων διαχείριση της

8.           Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους, την δημιουργική και κριτική τους σκέψη, καθώς και την συνεργασία στην επίλυση προβλημάτων.

9.           Να αναπτύξουν «ενεργειακή συνείδηση»

Εκπαιδευτικοί στόχοι (ενδεικτικοί) του προγράμματος της επίσκεψης στο ΠΕΕΠ είναι η ανακάλυψη και εξοικείωση των επισκεπτών με σύγχρονες και επίκαιρες έννοιες γύρω από την ενέργεια όπως:

•            Μορφές και χρήσεις ήπιων πηγών ενέργειας (αιολικής, ηλιακής, βιομάζας, γεωθερμικής),

•            Κλιματική αλλαγή,

•            Ενεργειακό ζήτημα, οικολογικό/ενεργειακό αποτύπωμα,

•            Συστήματα εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας,

•            Ηλεκτρισμός, θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ,

•            Ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας

•            Τοπική ενεργειακή κοινότητα (Local Energy Community),

•            Καταναλωτής-παραγωγός (prosumer) μιας ενεργειακής κοινότητας,

•            Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ηλεκτρικής, θερμικής) κ.ά,

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων στο ΠΕΕΠ ενισχύει και εμπλουτίζει τα προγράμματα σπουδών των μαθητών/-ιων που το επισκέπτονται σε περιοχές όπως:

•            Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων (ενέργεια, ΑΠΕ, συμβατικά καύσιμα)

•            Υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ανάδειξης των περιβαλλοντικών κινδύνων

•            Αειφόρου ανάπτυξης (ενέργεια, περιβάλλον, ζωή)

Υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες με την:

•            Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα όπως ενεργειακής διαχείρισης, ενεργειακής φτώχιας, κλιματικής αλλαγής και αειφόρου ανάπτυξης

•            Υιοθέτηση ανάλογων προτύπων ενεργειακής συμπεριφοράς υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών

•            Ανακάλυψη και διασύνδεση εννοιών όπως ενεργειακή δημοκρατία, αποκεντρωμένη ενεργειακή παραγωγή, κοινωνικός αντίκτυπος και ανθρώπινη αξιοπρέπεια

•            Κριτική στάση στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της «πράσινης» παραγωγής σε σχέση με το περιβάλλον και την «πράσινη ρύπανση» (ηχητική και οπτική όχληση, ανθρακικό αποτύπωμα κ.ά)

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων στο ΠΕΕΠ λειτουργεί ως ένα είδος εκπαιδευτικού εργαστηρίου (FieldLab) για τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) που το επισκέπτονται όχι μόνο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, αφού αποτελεί και μοναδικό αντικείμενο στην κατηγορία του. Το ΠΕΕΠ π.χ. είναι επισκέψιμο για εκπαιδευτικές εκδρομές από σχολεία τόσο της Περιφέρειας όσο και εκτός αυτής και διαθέσιμο για την υλοποίηση σχετικών σχολικών εργασιών στον τομέα της ενέργειας και της επίδρασης της με το περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο ΠΕΕΠ πραγματοποιούνται από το προσωπικό του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, το οποίο είναι άρτια καταρτισμένο και έχει κατάλληλα εκπαιδευτεί έτσι ώστε ο λόγος του να είναι περιεκτικός, συγκεκριμένος, και κατανοητός, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία και απευθύνεται.