Ερευνητικές


 

 

 

 

  • 2016 H2020, ERA Mobility and Researchers Career Days in Greece: A contribution to decrease brain drain» SwafS-20-2016 : ERA Mobility and Career Day.

 

 

  • 2014 Entrepreneurial workshops and traineeship program in the region of Thrace, Federal U.S. Department Assistance Award.

 

  • 2013 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας για το Δήµο Αλεξανδρούπολης και Δράμας.

 

 

  • 2012 Europe Direct (EDICs).

 

  • 2012 MainCode “Maintenance and Life Asset Management: The Cornerstones for Sustainable Development”, European Territorial Cooperation Program, Greece-Bulgaria 2007-2013.

 

  • 2012 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας για το Δήµο Καβάλας.

 

  • 2011 ΤΣΜΕΔΕ ’11, “Εκτίμηση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας ενεργειακού συστήματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών συντήρησης”.

 

  • 2009 ΤΣΜΕΔΕ ’09, “Διάγνωση βλαβών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χρήση θερμογραφίας: περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων”.

 

  • 2006 ΤΣΜΕΔΕ ’06, “Μοντέλα διάγνωσης-πρόγνωσης βλαβών σε προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές (CNC)”.

 

  • 2006-7 INTERREG ΙΙΙ Α/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο 2.3 – “Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας μέσω της Δημιουργίας Επιχειρησιακών Δικτύων με την χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας”.

 

  • 2002-2005 Craft-Short SACPEH (CRAFT -70921-199-CT99) “Solar Air Conditioning System Using Very Low Cost Variable Plastic Ejector, with Hybrid potential for different markets”.

 

  • 2002 ΤΕΔΚ, Περ. Ανατ. Μακ. Θράκης “Ενεργειακή αποτύπωση της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προβολή των εναλλακτικών σεναρίων ενεργειακής ανάπτυξης και αυτοδιάθεσης”.

 

  • 2002 SAVE II, Penelope-Bacchus “Ανανεώσιμη ενέργεια και Διαρθρωτικά Ταμεία” της Ε.Ε.

 

  • 2001 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ “Σχεδιασμός και ανάπτυξη μονάδας προστασίας και προσαρμογής τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος”.

 

  • 2000 ΤΣΕΜΕΔΕ ’00 “Σχεδίαση, μελέτη και ανάπτυξη πρότυπων καταλυτικών διατάξεων”.

 

  • 1999 ΤΣΜΕΔΕ ’99 ” Βελτιστοποίηση μετρητικών διατάξεων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή”.

 

  • 1996-1997 ΠΡΕΝΕΔ ’96 “Χρήση βιοαιθανόλης σε καταλυτικούς κινητήρες – Επιπτώσεις στους αέριους ρύπους και στην καταλυτική απόδοση”.

 

  • 1995-1997 ΠΕΝΕΔ ’95 “Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος αξιολόγησης απόδοσης τριοδικού καταλύτη σε συνθήκες οδήγησης”.

 

  • 1992-1994 “STRIDE HELLAS 8” εφαρμογή VI με θέμα “Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της απόδοσης καταλυτικού μετατροπέα σε σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κινητήρα”.