Εξοπλισμός


Το ΠΕΕΠ ΔΠΘ, στην σημερινή του μορφή, περιλαμβάνει:

Α) Τις ακόλουθες τεχνολογίες ΑΠΕ:

•            Αυτόνομο Φ/Β σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 KWp,

•            Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής και αιολικής  ενέργειας,

•            Υβριδικό σταθμό βιομάζας / ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ συνολικής ισχύος 2,3 MWth,

•            Μικρή Α/Γ καθέτου άξονα ισχύος 1 KW,

•            Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας ισχύος 225 KWth και κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ,

•            Ψύκτη με απορρόφηση θερμότητα, ψυκτικής ισχύος 90RT,

•            Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής με χρήση Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC),

•            Μονάδες (2 τεμ.) αποθήκευσης θερμικής ενέργειας με υλικό αλλαγής φάσης (PCM) ισχύος 60kW έκαστη (Thermal Storage Batteries).

Β) ενώ με την παραγόμενη ενέργεια (ηλεκτρική, θερμική και ψυκτική) εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες οκτώ (8) κτιρίων φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 592 κλινών, ενός εστιατορίου με ημερήσια δυναμικότητα σιτιζομένων 398 ατόμων, ενός αμφιθεάτρου με μηνιαία επισκεψιμότητα 550 ατόμων. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι 14.820m2. Όλα τα κτίρια και οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός ιδιόκτητης έκτασης του ΔΠΘ στην πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων στην Ξάνθη.