Το καπάκι μια κυλινδρικής ατμογεννήτριας ονομαστικής διαμέτρου 300 mm, καταπονείται κατά τη λειτουργία της, με πίεση ίση με 1,5 Ntmm2.
Το ίδιο καπάκι συγκρατείται στη θέση του από 8 κοχλίες, ενώ το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένοι, έχει όριο διαρροής 300 MPa και δυναμική αντοχής 240 MPa.
Οι κοχλίες έχουν προταθεί με δύναμη ίση με 1,5 της μέγιστης δύναμης φόρτισης που ασκείται κατά τη λειτουργία της ατμογεννήτριας. Για λόγους στεγάνωσης τοποθετείται και φλάντζα χαλκού.
Εάν θεωρηθεί ένας συντελεστής ασφαλείας ίσος με 2 να βρεθεί η διάμετρος των κοχλιών κατά DIN (Πίνακας 7-1 σελ. 217). Επίσης δίνεται ότι kbkp=1.